CDR Pekua Power Plant Site Visit 1

CDR提供以下技术服务:
— 对与水力和地形环境有关的方法和可行研究进行审查。
— 现场评估:作为DIA准备旋风和洪水的部分研究。
— 现场适用性:详细的水深测量和地形研究。
— 燃料供应计划的准备:制定包括船舶运输分配计划在内的所需煤炭装卸港的详细运输计划。
— 概念设计的准备:与煤码头相关的所有主要设备和主要系统的概念设计,港口以及堤防保护。
— 拟建工厂的最优化设计准备:评估煤炭物流,煤码头,需求估计,处理和储存设施。

现场访问孟加拉国


CDR Pekua Power Plant Site Visit 7

CDR Pekua Power Plant Site Visit 4

CDR Pekua Power Plant Site Visit 5

CDR Pekua Power Plant Site Visit 3

CDR Pekua Power Plant Site Visit 2

CDR Pekua Power Plant Site Visit 6